X

Werkwijze

Een veranderingstraject bij INFINIO learning performance kent verschillende fasen:

  1. Inventariseren van de probleemstelling
  2. Onderzoek: meedeinen op de golven
  3. Analyse van fenomenen en patronen
  4. Toetsen van de analyse
  5. Waarderen en aansluiten bij wat goed gaat
  6. Samen bedenken en implementeren van interventies

Onze rol is in eerste instantie die van onderzoeker. Door middel van individuele interviews, observatie van werksituaties en overlegvormen wordt de status quo in beeld gebracht. Nadat de data zijn verzameld gaan we ze analyseren en beoordelen op patronen en fenomenen. Er wordt gekeken wat van invloed kan zijn op de betrokkenheid van medewerkers bij het veranderingstraject. Daarnaast wordt beoordeeld wat de afstand van de huidige situatie (IST) is ten opzichte van de gewenste situatie (SOLL), een zogenaamde gapanalyse. De analyse wordt gepresenteerd en ter toetsing voorgelegd aan de betrokken medewerkers en directieleden. Vervolgens geven we advies over mogelijkheden in de aanpak en interventies. Samen met de betrokken medewerkers stellen we een plan van aanpak op en begeleiden we de medewerkers en de leiding naar de gewenste situatie.

In de eerste sessies met medewerkers vervullen we vaak een leidende rol, met name gericht op het overdragen van kennis en kunde en het creëren van draagvlak en een veilige veranderomgeving. In de vervolgsessies vervullen we een begeleidende en ondersteunende rol om de medewerkers handvatten te bieden bij het bepalen van de interventies en ontwikkelingsgerichte activiteiten.

Met individuele- en groep coaching bewaken we de voortgang van het proces en de persoonlijke competentieontwikkeling, en sturen we bij waar nodig. Naarmate het traject vordert wordt onze aanjaagfunctie steeds verder afgebouwd en zijn we actief om de kwaliteit van de voortgang te bewaken en de implementatie van het continu verbeteren te begeleiden.

Aan het einde van het project evalueren we, onder andere in individuele interviews, de aanpak en resultaten van het project. Deze resultaten worden, vergezeld van advies, aan de betrokken medewerkers en directie gepresenteerd en besproken.